Hungarian (formal)
Oktatás Európai referenciakeret

Az A1-től C2-ig terjedő szintrendszer ismertetése

>

Bármikor is kezdené, és bármennyi ideje is lenne a franciatanulásra Franciaországban, nálunk megtalálja az Önnek megfelelő tanfolyamot.


A1/A2 : alapszint. A francia nyelv alapjainak ismerete.
B1/B2 : középszint. A francia nyelv változatosabb ismerete.

C1 : haladószint. A francia nyelv alapos ismerete.
C2 : mesterszint. A francia nyelv kiváló ismerete.

A felsoroltakon kívül az Azurlingua ajánlata :
A0 : minimum szint. Azoknak, akik semennyire nem ismerik még a francia nyelvet.

Ön milyen szinten van franciából?
Kapjon megközelítőleg pontos választ a kérdésre a nyelvtanáraink által összeállított online teszt elvégzésével.

Test de français en ligne


A tanfolyamok kommunikációs céljai

logo europe

Nyelvóráink felépítése a Közös Európai Referenciakeret által megállapított nyelvi szintekhez igazodik, figyelembe véve a különböző kommunikációs célokat (hallás utáni értés, olvasás, társalgás, folyamatos beszéd és írás) a nyelvismeret öt különböző szintjén (minimumszint, alapszint, középszint, haladószint, mesterszint). Ez az osztályozás lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérjük nyelvi fejlődésünket a francia nyelv tanulásának bármely szintjén.

A Közös Európai Referenciakeret (CECR) nyelvi szintjei


ECOUTER
LIRE
PRENDRE PART À UNE CONVERSATION
S'EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU
ECRIRE
A1
Megértem a személyemre, a családomra, a közvetlen környezetemre vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat. Megértem a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni illetve segíti a mondanivalóm megformálását. Fel tudok tenni és meg tudok válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni a lakóhelyemet és az ismerőseimet. Tudok képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tudom tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataimra vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevemet, az állampolgárságomat és a címemet.
A2-1

Felismerem az egyszerűbb és ismerős helyzetekben már hallott kifejezéseket. Megértem a különálló számokat és értem azokat az egyszerű szavakat, melyek egy nagyon rövid történet szereplőit jelölik.

Megértem a már hallott kifejezéseket írásban is. Felismerem egy személyes levél vagy egy hétköznapi szöveg központi témáit. Részt tudok venni rövid társalgásban egyszerű és megszokott helyzetekben (találkozás, vásárlás, információkérés) úgy, hogy a beszélgetőpartner nagyobb nehézségek nélkül megérti mondandómat. Be tudom mutatni magamat, a családomat és a barátaimat (név, foglalkozás, hobbi, lakóhely) néhány egyszerű mondatban.

Le tudok írni 2-3 mondatban egyszerű, szóbeli információkat.

A2-2 Megértek olyan hétköznapi témájú közléseket is, amelyeket még nem hallottam korábban. Megértem a rövid és világos munkahelyi utasításokat. Megértem a számokat mondatba foglalva is. Megértem a lényegét egy egyszerű és nagyon rövid szövegnek, melyben csak nagyon kevés ismeretlen szerkezet vagy szó van. Meg tudok keresni egy adatot egy informatív szövegben, ha a szöveg témája ismerős. Egy rövid társalgásban fel tudok tenni hétköznapi témájú kérdéseket és tudok ilyenekre válaszolni, ha nem igényelnek hosszabb magyarázatot vagy a személyes véleményem kifejtését. Le tudom írni néhány egyszerű mondatban egyszerű eszközökkel személyes helyzetemet, össze tudom foglalni a személyemmel kapcsolatos legfontosabb információkat a társalgás témájához kapcsolódóan (ízlés, tanulmányok, stb.) Képes vagyok megírni egy rövid és egyszerű informatív üzenetet dokumentumok alapján vagy szótár segítségével. Az írott szöveg általában világos, bár kisebb nyelvi hibák lehetnek benne.
A2-3 Megértem, hogy mi a témája egy hétköznapi társalgásnak. Egy rövid történetben értem az egyszerű mondatokat és felismerem az elbeszélés idejének változását jelölő szavakat vagy kifejezéseket és  megértem a leggyakoribb logikai viszonyokat.
Megértem a lényegét a hétköznapi témájú egyszerű szövegnek vagy levélnek. Az elbeszélő szövegekben felismerem az időbeli és a logikai viszonyokat jelző kifejezéseket. Felkészülés után tudok kommunikálni egyszerű és megszokott helyzetekben, ha egyszerű és direkt információcseréről van szó, és ismerős témában. A társalgás során csak kevés olyan nyelvi hibát ejtek, amely megnehezítheti a megértést. Néhány mondatban egyszerű eszközökkel le tudom írni egy élményemet (gyakorlat, munka, stb.). Meg tudok írni egy személyes levelet, melyben bemutatkozom, megköszönök valamit vagy magamról beszélek. Tudok vázlatszerűen vagy rövid üzenet formájában írásban válaszolni a nekem föltett kérdésekre. A szöveget még többször át kell olvasnom ahhoz, hogy kijavítsam az értelemzavaró hibákat.
B1-1 Egy rövid szóbeli elbeszélésben felismerem az események vázát, és összefüggésbe tudom hozni a személyeket és a helyeket ezekkel az eseményekkel. Minden más hasonló nehézségű hallott szöveget megértem a lényeges információkat.
Megértem egy nem túl hosszú, egyszerű szöveg vagy levél felépítését. Megértem a főbb eseményeket és a lényeges gondolatokat egy ismerős témájú szövegben vagy levélben. Részt tudok venni rövid és ismerős közléseket és a saját helyzetemet érintő kérdéseket tartalmazó beszélgetésben (család, hobbi, munka, tanulmányok, és egyszerű információk egy ismert témáról). Néhány összefüggő, egyszerű mondatban le tudok írni egy élményt vagy eseményt.Véleményemet ki tudom fejteni. Tudok egy összefüggő, egyszerű szöveget írni családi témáról. Egy magánlevelet megírni.Újraolvasva ki tudom szűrni a súlyos nyelvi hibákat.
B1-2 Egy legalább 2 perces eszmecserében megértem a résztvevők álláspontját, amikor egy ismert témáról világosan fejtik ki.Egy hosszabb elbeszélésben megértem az események vázát, ha családi témáról van szó. Minden rövid és köznapi nyelvű szövegben vagy postai küldeményben megértem a fontos információkat, szakmai,családi vagy ismert tematikában. Minden nehézség nélkül részt veszek egy beszélgetésben, és nem nagyon zavar, ha a beszélgetőpartnerek nemcsak már ismert  témát érintenek.Még keresnem kell a szavakat vagy segítséget kell kérnem az egyik résztvevőtől. Képes vagyok röviden kifejteni és megvédeni a véleményemet, bemutatni a terveimet, megjelenítve a köztük levő összefüggést.  Tudok eseményeket megjeleníteni, beszámolni egy képzésről vagy élményről, leírni a benyomásaimat egy legalább 10 soros szövegben, kevés szótár- használattal.
B1-3 Megértem részleteiben is, az ismert témával foglalkozó, legalább 2 perces időtartamú elbeszélést. Megértem a technikai jellegű információt a termékekről és a szolgáltatásokról.Megértem az érveléseket egy vitában, ha a felek világosan fogalmaznak. Megértem a lényegét minden 40 sort nem meghaladó,hétköznapi nyelven írt,szakmai vagy tudományos jellegű szövegnek. Feltalálom magamat azokban a szituációkban,amelyekkel egy francia nyelvű országba utazva találkozhatok.Felkészülés nélkül be tudok kapcsolódni egy olyan társalgásba,amelynek témája a család, a személyes érdeklődés,a hétköznapi élet.  El tudom mesélni a cselekményét egy filmnek (egy regénynek...),logikusan és időrendben megjelenítve az eseményeket és szereplők cselekedeteit. Könnyen meg tudok szerkeszteni egy magánlevelet vagy egy egyszerű, összefüggő szöveget családi témákról, értelemzavaró nyelvi hibák nélkül.
B2
Megértem a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudom, amennyiben a téma számomra elég ismert. Többnyire megértem a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában értem a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. El tudom olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megértem a kortárs irodalmi prózát. Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre vagyok képes. Aktívan részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejtem a véleményemet. Világosan és kellő részletességgel fejezem ki magam számos, érdeklődési körömbe tartozó témában. Ki tudom fejteni a véleményemet valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezem a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Világos és részletes szövegeket tudok alkotni az érdeklődési körömbe tartozó számos témáról. Tudok olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tudok világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonítok az eseményeknek, élményeknek.
C1
Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megértem. Szinte erőfeszítés nélkül értem meg a tévéműsorokat és a filmeket. Megértem a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékelem bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megértem, ha nem kapcsolódnak szakterületemhez. Folyamatosan és gördülékenyen fejezem ki magam, ritkán keresek szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használom a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolataimat, véleményemet pontosan ki tudom fejteni; hozzászólásaimat a beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni. Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonok, egyes elemeket részletezek, és mondanivalómat megfelelően fejezem be. Képes vagyok arra, hogy álláspontomat világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazzam meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tudok összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemelem. Stílusomat az olvasóhoz tudom igazítani.
C2
Minden nehézség nélkül megértem az élőben hallott, gyors tempójú beszédet. Könnyedén elolvasok bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. Könnyedén részt tudok venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazom a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszélek. Ha elakadok, úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondandómat, hogy az szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan, stílusomat a helyzethez igazítva írok le vagy fejtek ki bármit, előadásomat logikusan szerkesztem meg; segítem a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Tudok világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget írni. Meg tudok fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tudok foglalni szakmai és irodalmi műveket, tudok róluk kritikai elemzést írni.


A közös európai referenciakeret célja első sorban a különböző európai nyelvtanítási módszerek harmonizálása az elvárások közös alapokra helyezésével. Másod sorban eszközt nyújt az értékelési rendszerek összevetéséhez, hogy az idegen nyelvet tanuló pontosan el tudja helyezni saját tudásszintjét a nyelvtudás skáláján.

A közös európai referenciakeret, melyet az Európa Tanács jelentetett meg és terjesztett el mintegy 30 nyelven Európában, elengedhetetlen eszköze a nyelvtanulás és a nyelvoktatás különböző lépcsőfokain támasztandó célok meghatározásának, illetve a célok eléréséhez alkalmazandó módszerek megismerésének.


A lehető legteljesebben írja le, hogy a nyelvtanulónak milyen tudásra van szüksége ahhoz, hogy a nyelvet kommunikációs célokra tudja felhasználni (nyelvi kapacitás), illetve, hogy mely ismereteket és képességeket kell elsajátítania ahhoz, hogy hatékony nyelvhasználóvá váljon.

Ez a közös eszköz azért jött létre tehát, hogy áthatolhatóvá tegye az oktatási rendszerek eltéréseiből fakadó nehézségeket, illetve, hogy nemzetközi szinten könnyen összevethetővé váljanak az értékelés során született eredmények.

A közös európai referenciakeret mindazokhoz szól, akik érintettek a nyelvtanulásban, a nyelvoktatásban és a nyelvi kompetencia alapú értékelésben: programkészítők, nyelvtanárok, nyelvtanulók


A CEFR tehát 3 típusát határozta meg azoknak a nyelvhasználóknak/ nyelvtanulóknak, akiknek a mindennapi élet változatos területein kell helyt állniuk különböző idegen nyelvi szituációkban. 

Alapszintű nyelvhasználó: A1, A2
Önálló nyelvhasználó: B1, B2
Profi nyelvhasználó: C1, C2


(A közös európai referenciakeretről szóló teljes dokumentum: „Közös Európai Nyelvi Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvoktatás, értékelés”)
Astuce

Les prise électriques sont parfois différentes en fonctions des pays Soyez prévoyant en vous munissant d’une prise universelle

 

Les bonnes raisons de venir à Azurlingua...


Des sessions pour vrais débutants


Un label qualité reconnu par le gouvernement français.


Des tarifs et des offres "sur mesure" qui correspondent à vos attentes.


Une reconnaissance institutionnelle (partenariats universités).

11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !


NEW : Vous avez la possibilité de payer en 2,3 ou 4 fois sans frais.


Et d'autres encore
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Facebook Légy Rajongó

 
Réseaux sociaux

Recommandez-nous sur Facebook !Vous avez aimé cette page ?
Alors aidez nous à la rendre populaire !


Videó

Üdvözöljük Azurlinguában


Cours Professeurs

Stages pédagogiques

formation pour Professeurs

formations pour professeurs

Programme Exécutif

Pratiquez le français des Affaires!

programme executive

Programme éxecutif pour Adultes


Nous sommes membres
soufflecampus francecsnfla

Ils nous font confiance

centre d'examen SELFEE